Xu Hongcai

Deputy Chief Economist, China Center for Int'l Economic Exchanges

Xu Hongcai is Deputy Chief Economist of the China Center for International Economic Exchanges.

Commentaries by Xu Hongcai